Certyfikacja

Certyfikacja dostępności ma na celu potwierdzenie, czy podmiot zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Więcej niż przewiduje ustawa

Ustawa o zapewnieniu dostępności nie nakłada na podmioty publiczne obowiązku certyfikacji dostępności, ale umożliwia uzyskanie certyfikacji, przy czym o certyfikat może ubiegać się każdy, zainteresowany podmiot. O uzyskanie certyfikatu dostępności mogą ubiegać się zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.

Uzyskanie certyfikatu dostępności jest istotnym sygnałem, mówiącym, że dany podmiot szanuje swoich klientów i uwzględnia ich potrzeby, także te szczególne. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przejście audytu z wynikiem pozytywnym. Certyfikat wydawany jest na okres czterech lat od dnia wydania.

Posiadanie certyfikatu korzystnie wpływa nie tylko na wizerunek podmiotu, ale także uprawnia do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Instytut Dostępności ADN jest wpisany na Listę podmiotów dokonujących certyfikacji.

Certyfikaty dostępności

Certyfikacja obejmuje:

  • weryfikację spełnienia minimalnych wymagań poprzez przeprowadzenie audytu dostępności
  • sformułowanie zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot
  • wydanie certyfikatu dostępności.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności, opłata certyfikacyjna nie może przekroczyć:

  • trzykrotności – w przypadku prowadzenia działalności w 1 obiekcie
  • sześciokrotności – w przypadku prowadzenia działalności w od 2 do 5 obiektach
  • dziesięciokrotności – w przypadku prowadzenia działalności w od 6 do 10 obiektach
  • dwudziestokrotności – w przypadku prowadzenia działalności w od 11 do 20 obiektach
  • trzydziestokrotności – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż 20 obiektach

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622), ustalonego według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie certyfikatu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Opłata certyfikacyjna każdorazowo ustalana jest z Klientem. Skontaktuj się z nami