Audyt

Audyt to procedura, podczas której badana jest zgodność standardów funkcjonujących w audytowanym podmiocie z wymaganiami wskazanymi w ustawie o zapewnieniu dostępności oraz z obowiązującymi prawnie standardami.

Audyt dostępności obejmuje:

  • badanie zgodności z wymaganiami dostępności w trzech zakresach: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
  • przegląd procedur, w tym procedur ewakuacyjnych

Jakie są rodzaje audytu?

W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje audytów

Audyt dostępności architektonicznej

jest kompleksowym badaniem budynków, przestrzeni publicznych i usługowych pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Nasi audytorzy analizują dostępność architektoniczną obiektu podczas wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych do wglądu planów architektonicznych.

Audyt dostępności cyfrowej

obejmuje m.in. dostosowanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnych do standardu WCAG 2.1 z uwzględnieniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej

jest nakierowany na ocenę standardów obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, takich jak: poczta elektroniczna, SMS i MMS; strony internetowe w języku łatwym do czytania (Easy to Read – ETR); komunikacja audiowizualna, w tym np. usługi tłumacza języka migowego; urządzenia lub inne środki do obsługi osób słabosłyszących, np. pętle indukcyjne; tablice informacyjne, procedury, pisma czy odpowiednie oznakowanie przestrzeni.

Po przeprowadzeniu audytu zespół audytowy opracowuje kompleksowy raport, który obejmuje zarówno opis stanu istniejącego, jak i zalecenia dotyczące rozwiązań zapewniających lub poprawiających dostępność do wdrożenia w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Audyt prowadzą doświadczeni eksperci mający doświadczenie w dziedzinach podlegających badaniu. Nasi audytorzy nie tylko świetnie znają przepisy, ale także dysponują wyobraźnią i obszernym doświadczeniem w roli audytora. Badając obiekt, audytorzy potrafią ocenić, jakie elementy będą ważne z punktu widzenia osób o szczególnych potrzebach. Proponowane przez nas rozwiązania projektowane są tak, aby spełniały swoją funkcję w intuicyjny i przyjazny sposób.

Dostosowany do Twoich potrzeb

W zależności od potrzeb Klienta, wykonujemy:

  • audyt wstępny
  • audyt certyfikacyjny
  • audyt kontrolny

Potrzebujesz więcej informacji?

Cena audytu jest uzgadniana indywidualnie i zależy od celu, zakresu i rodzaju audytu. Skontaktuj się z nami