Nasze projekty

Realizacja audytów dostępności (wstępne, uzupełniające i końcowe) dla blisko 200 szpitali i podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w ramach projektu pn. „Dostępność plus dla zdrowia”. Szkolenia i doradztwo obejmujące zagadnienia dostępności, w tym doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zwiększających dostępność placówek ochrony zdrowia.
Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia

Realizacja szkoleń dla 898 koordynatorów ds. dostępności zatrudnionych w administracji publicznej w ramach projektu pn. „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”. Szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności wyposażyły uczestników szkoleń w kompetencje pozwalające na efektywne wypełnianie ich obowiązków w różnych typach urzędów. Koordynatorzy podczas szkoleń zdobyli szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów dostępności m.in. cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz świadomość indywidualnych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Realizacja szkoleń dla 900 redaktorów merytorycznych i technicznych zatrudnionych w administracji publicznej w ramach projektu pn. „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie zapewniania dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG (2.1) z uwzględnieniem zaleceń wynikających z polskiego prawa. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia tworzenia stron i serwisów internetowych oraz pisania oprogramowania dla urządzeń mobilnych, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG i zaleceniami wynikającymi z polskiego prawa, oraz zagadnienia dotyczące dostępności oraz skutecznej komunikacji.
Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Realizacja szkoleń dla 1168 pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych w Biurach Obsługi Interesanta, Punktach Obsługi Interesanta, Punktach Informacyjnych i sekretariatach wydziałów sądów w ramach projektu pn. „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym”. Zagadnienia podejmowane podczas szkoleń dotyczyły m.in. zasad obsługi interesantów z niepełnosprawnościami. Szkolenia podniosły poziom wiedzy i świadomości pracowników sądów w zakresie potrzeb i prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwiły na indywidualne potrzeby, udoskonaliły kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji, wskazały na prawidłowe postawy wobec obsługiwanych interesantów ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami.
Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się….