Usługi i projekty dostępności

Zauważamy i doceniamy problem braku dostępności do miejsc i usług dla osób o różnych ograniczeniach. Naszą uwagę skupiliśmy na osobach ze szczególnymi potrzebami. Od kliku lat realizujemy projekty z zakresu dostępności obejmujące audyty, doradztwo i szkolenia.

Nasi Klienci i Partnerzy

Certyfikacja dostępności

Certyfikacja dostępności ma na celu potwierdzenie, czy organizacja zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Instytut Dostępności ADN jest podmiotem akredytowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do przeprowadzania certyfikacji dostępności.

Audyt dostępności

Audyt to procedura, podczas której badana jest zgodność standardów funkcjonujących w audytowanym podmiocie z wymaganiami wskazanymi w ustawie o zapewnieniu dostępności oraz z obowiązującymi prawnie standardami. Audyt może obejmować trzy obszary dostępności: architektoniczny, organizacyjno-informacyjny i cyfrowy.

Doradztwo

Kompleksowo ujmujemy tematykę dostępności. Dzięki doradztwu dla naszych klientów wpieramy proces zapewniania dostępności obiektów, usług i informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenia

Autorskie programy naszych szkoleń stanowią pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Celem szkoleń proponowanych przez Instytut Dostępności ADN jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym, publicznym i zawodowym osób ze szczególnymi potrzebami

Pozyskiwanie środków na zapewnienie dostępności

Pomagamy pozyskać środki finansowe na zapewnienie lub podniesienie poziomu dostępności. Wspólnie z zainteresowanymi podmiotami przygotowujemy wnioski o pożyczkę lub o udzielenie dotacji.

Plany i strategie dostępności

Przygotowujemy standardy dostępności, procedury i poradniki dotyczące zapewnienia dostępności instytucji publicznych i niepublicznych, plany i strategie wdrażania standardów obsługi i komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Nie musisz wierzyć nam na słowo

5916

liczba godzin przeprowadzonych szkoleń

122

liczba przeprowadzonych audytów

976

liczba godzin przeprowadzonego doradztwa

1244

liczba klientów

Naszą misją jest …

Ciągłe dążenie do upowszechniania wiedzy i dostarczania wysokiej jakości usług sprzyjających niwelowaniu barier w swobodnym dostępie do dóbr i usług oraz zapewnienia możliwie pełnego udziału w życiu społecznym, publicznym
i zawodowym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pakiety szyte na miarę

Oferujemy możliwość zbudowania pakietów usług, tak aby nasze wsparcie jak najbardziej odpowiadało potrzebom naszych Klientów:

  • szkolenie + doradztwo + audyt + certyfikacja
  •  szkolenie + audyt + certyfikacja
  • doradztwo + audyt + certyfikacja
  • szkolenie + doradztwo
  • szkolenie + audyt
  • audyt + certyfikacja

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się….